Clann Tuirc: Publications list

(Clann Tuirc is the imprint used by Richard A. V. Cox for a number of publications relating mostly to Scottish Gaelic, but also Early Gaelic, Irish and onomastics.)

Sort by date Sort by title
2022 Ainmean Tuineachaidh Leòdhais/The Settlement Names of Lewis
Richard A. V. Cox, Ainmean Tuineachaidh Leòdhais/The Settlement Names of Lewis (Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 2022).
No longer in print, a PDF copy is available here.
2022 Mith-Sgeòil is Sìth-Eòlais
Seumas MacDhùghaill, Mith-Sgeòil is Sìth-Eòlais [Sgeòil 1–2], air a dheasachadh le Richard A. V. Cox (Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 2022).
2017 Geàrr-Ghràmar na Gàidhlig
Richard A. V. Cox, Geàrr-Ghràmar na Gàidhlig (Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 2017).
Gun a bhith an clò tuilleadh, gheibhear lethbhreac PDF an seo.
2015 Trì Seann Sgeulachdan
Richard A. V. Cox agus Colm Ó Baoill, deas., Trì Seann Sgeulachdan: Sgeulachd Chana mhic Ghartnain, Marbhadh Chloinn Uisneach, An t-Suirghe air Eimhir (Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 2015).
2010 Bile ós Chrannaibh
Wilson McLeod, Abigail Burnyeat, Domhnall Uilleam Stiùbhart, Thomas Owen Clancy and Roibeard Ó Maolalaigh, eds, Bile ós Chrannaibh: A Festschrift for William Gillies (Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 2010 [978-0-9549733-9-1]).
No longer in print, a PDF copy is available here.
2008 Brìgh nam Facal
Richard A. V. Cox, Brìgh nam Facal: Faclair Ur don Bhun-sgoil (2ra deas., Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 2007, 2008 [978-0-9549733-8-4]; 1d deas., Glaschu: Roinn nan Cànan Ceilteach, Oilthigh Ghlaschu, 1991 [0-903204-21-5]).
Gun a bhith an clò tuilleadh, gheibhear lethbhreac PDF de dheasachadh 2007 an seo.
2007–2019 The Journal of Scottish Names Studies
The Journal of Scottish Names Studies Vols 1–3, ed. Simon Taylor (2007–2009), Vols 4–13, ed. Richard A. V. Cox and Simon Taylor (2010–2019) (Ceann Drochaid: Clann Tuirc).
[From Vol. 14, The Journal of Scottish Names Studies has been published by Clò Gàidhlig Oilthigh Ghlaschu, whose Archives provide access to all volumes of the journal.]
2007 Saoghal Bana-Mharaiche
Seòsamh Watson, deas., Saoghal Bana-Mharaiche: Cunntas beul-aithris mu bheatha muinntir an iasgaich ann am Machair Rois (Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 2007 [978-0-9549733-4-6]).
Gun a bhith an clò tuilleadh, gheibhear lethbhreac PDF an seo: dd. i–111, dd. 112–226.
2007 Fil súil nglais – A Grey Eye Looks Back
Sharon Arbuthnot and Kaarina Hollo, eds, Fil súil nglais – A Grey Eye Looks Back: A Festschrift in honour of Colm Ó Baoill (Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 2007 [978-0-9549733-7-7]).
No longer in print, a PDF copy is available here.
2007 Sia Sgeulachdan Gaidhealach
West Highland Animation, Sia Sgeulachdan Gaidhealach, agus an teags Gàidhlig le Richard A. V. Cox agus Murchadh MacLeòid (Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 2007 [9780-9549733-6-0]).
No longer in print, a PDF copy is available here.
2006 Trí Rainn agus Amhrán
Colm Ó Baoill agus Cathair Ó Dochartaigh, deas., Trí Rainn agus Amhrán (Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 2006).
2005 Ri Linn nan Linntean
Richard A. V. Cox agus Colm Ó Baoill, deas., Ri Linn nan Linntean: Taghadh de rosg Gàidhlig (Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 2005 [0-9549733-1-3; 0-9549733-0-5]).
Gun a bhith an clò tuilleadh, gheibhear lethbhreac PDF an seo.